karma/example.secrets.json

5 lines
209 B
JSON

{
"alchemyApiUrl": "https://eth-ropsten.alchemyapi.io/v2/YOUR_ALCHEMY_API_KEY",
"mnemonic": "word word word word word word word word word word word",
"etherscanApiKey": "SOMEREALLYLONGKEYFROMETHERSCAN"
}